Oferujemy wsparcie w przygotowaniu wniosków na następujące pożyczki:

01

Regionalna pożyczka obrotowa

Dla kogo jest ta pożyczka?

Dla mikro, małych i średnich dolnośląskich przedsiębiorstw z siedzibą lub prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego (brak minimalnego okresu działania firmy).

Cel finansowania

Na wydatki bieżące z wyłączeniem nakładów na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

Maksymalna wartość pożyczki oraz okres spłaty

Maksymalna kwota pożyczki: wynosi 300 000 zł
Okres spłaty: do 36 miesięcy

Oprocentowanie, opłaty, prowizje

oprocentowanie: od 2,84%
marża i prowizja: 0%

Chcesz dowiedzieć się więcej?

zapraszamy do kontaktu

  m.duszynski@biznesfocus.pl        +48 505 195 104

02

Duża regionalna pożyczka inwestycyjna

Dla kogo jest ta pożyczka?

Dla mikro, małych i średnich dolnośląskich przedsiębiorstw z siedzibą lub prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego (brak minimalnego okresu działania firmy).

Cel finansowania

Na wydatki inwestycyjne oznaczające ponoszenie nakładów na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne z wyłączeniem zakupu nieruchomości (gruntów, budynków trwale z gruntem związanych lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności) 

Maksymalna wartość pożyczki oraz okres spłaty

Maksymalna kwota pożyczki: wynosi od 1 000 000 zł do 2 000 000 zł
Okres spłaty: do 60 miesięcy

Oprocentowanie, opłaty, prowizje

oprocentowanie: od 2,84%
marża i prowizja: 0%
wysokość wkładu własnego: 10%

Chcesz dowiedzieć się więcej?

zapraszamy do kontaktu

  m.duszynski@biznesfocus.pl        +48 505 195 104

03

Regionalna Pożyczka Hipoteczna

Dla kogo jest ta pożyczka?

Dla mikro, małych i średnich dolnośląskich przedsiębiorstw.

Cel finansowania

Na zakup nieruchomości i gruntów położonych na terenie Dolnego Śląska, na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Maksymalna wartość pożyczki oraz okres spłaty

Maksymalna kwota pożyczki: wynosi 1 000 000,00 zł
Okres spłaty: do 120 miesięcy

Oprocentowanie, opłaty, prowizje

oprocentowanie: od 2,84%
marża i prowizja: 0%
wysokość wkładu własnego: 20% wartości nieruchomości

Chcesz dowiedzieć się więcej?

zapraszamy do kontaktu

  m.duszynski@biznesfocus.pl        +48 505 195 104

04

Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Dla kogo jest ta pożyczka?

 

Osoby od 30 roku życia pozostające bez pracy, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, zwłaszcza osoby w wieku 50+, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach.

Cel finansowania

Pożyczka udzielana na wydatki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej. 

Maksymalna wartość pożyczki oraz okres spłaty

Maksymalna kwota pożyczki: wynosi 80.000,00 zł
Okres spłaty: do 84 miesięcy
Okres karencji: do 12 miesięcy;

Oprocentowanie, opłaty, prowizje

Oprocentowanie stałe: 0,175% (0,1 stopy redyskonta weksli NBP)
Brak innych opłat i prowizji

Zabezpieczenie pożyczki

Zabezpieczenie pożyczki może stanowić m.in.: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczenie osób trzecich, hipoteka, zastaw rejestrowy, blokada środków na rachunku bankowym, poręczenie Funduszu Poręczeń Kredytowych oraz inne zaakceptowane przez PFP. 

Koszt przygotowania wniosku o udzielenie pożyczki jest zależny od rodzaju i wielkości prowadzonej działalności gospodarczej

Chcesz dowiedzieć się więcej?

zapraszamy do kontaktu

  m.duszynski@biznesfocus.pl        +48 505 195 104

Zapraszamy do kontaktu.
Pomagamy w napisaniu i złożeniu wniosku.

Oferta pożyczkowa jest o wiele bardziej korzystna niż jej wersja komercyjna.

W przypadku braku środków na działania rozwojowe,

pożyczki z dofinansowaniem to niewątpliwie najlepsze rozwiązanie.

biznes focus
+48 505 195 104
m.duszynski@biznesfocus.pl

Biznes Focus to Instytucja Otoczenia Biznesu, stworzona z myślą o wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości. 

Copyright © 2020 Biznes Focus Sp. z o.o.