Biznes Focus to Instytucja Otoczenia Biznesu, stworzona z myślą o wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości.

biznes focus

Czym jest Instytucja Otoczenia Biznesu?

IOB jest szczególnym rodzajem podmiotu, który bez względu na formę prawną, prowadzi działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności. Instytucja otoczenia biznesu nie działa dla zysku, bądź przeznacza zysk na cele zgodne z zapisami w statucie lub innym równoważnym dokumencie założycielskim. Wykorzystując posiadaną bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie świadczy usługi na rzecz sektora MŚP.

Biznes Focus jest  Instytucją Otoczenia Biznesu, która koncentruje swoje działania w zakresie:

 1. tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości;
 2. wspierania inicjatyw gospodarczych, idei przedsiębiorczości i samozatrudnienia,
 3. prowadzenia działań informacyjnych, promocyjnych, szkoleniowych i doradczych upowszechniających wiedzę oraz zwiększających kompetencje w obszarach niezbędnych do efektywnego rozwoju przedsiębiorstw,
 4. badania potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw,
 5. diagnozowania rynku i analiza trendów rozwojowych w gospodarce,
 6. inicjowania i rozwój współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, oraz partnerstw międzysektorowych,
 7. współpracy z administracją (samorządową i rządową) oraz innymi organizacjami (prywatnymi, pozarządowymi, etc.), w celu tworzenia wspólnej platformy do działań na rzecz rozwoju gospodarczego;
 8. wspierania w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania projektów rozwojowych, szczególnie o dużym potencjale innowacyjnym,
 9. wspierania współpracy nauka - biznes oraz transferu i komercjalizacji wiedzy,
 10. upowszechniania nowych technologii, w tym informatycznych, w zarządzaniu i działalności firm,
 11. transferu technologii i dostarczanie usług proinnowacyjnych, usługi B+R,
 12. działalności na rzecz internacjonalizacji przedsiębiorstw.

 

Biznes Focus to Instytucja Otoczenia Biznesu, stworzona z myślą o wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości. 

Copyright © 2022 Biznes Focus Sp. z o.o.